Spoki

Vai mirušie var parādīties kā spoki savās kādreizējās mājās? Bībele saka:Kā mākonis izjūk un izgaist, tā arī tas, kas aizgājis mirušo valstī, vairs neuzkāpj atpakaļ zemes virsū. Tas vairs otrreiz neatgriežas savā namā, un viņa dzīves vieta vairs neko nezina par viņu!” (Ījaba 7: 9-10)

Vai mirušie var sarunāties ar dzīvajiem? Bībele saka:Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst, nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā, tiem arī nav vairs ko algas gaidīt; pat viņu piemiņa aizmirstas. Tiklab laiks mīlēt, kā ienīst un dzīves iekārēs degt viņiem jau sen pāri, un mūžībā viņi nepiedalās vairs ne pie kā, kas norisinās zemes virsū.” (Salamans mācītājs 9: 5-6)

Ja cilvēks nomirst, nepabeidzis savus dzīves uzdevumus, vai viņš var atgriezties kā spoks un parādīties vietās, kur iepriekš dzīvojis vai darbojies? Bībele saka:Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņu nodomi aiziet bojā.” (Psalmi 146: 4)

Bībele nosodīti mēģinājumi sazināties ar mirušo gariem. Bībele saka:Nevērsieties pie garu izsaucējiem un nemeklējiet zintniekus, tie jūs padara nešķīstus! – es esmu Kungs, jūsu Dievs!” (3. Mozus 19: 31 – jaunais latviešu Bībeles tulkojums)

Vai spoki vispār ir reāli? Jā. Pasaulē ir ļaunie gari, kritušie eņģeļi, kas pieslējušies sātanam viņa dumpī pret Dievu. Bībele saka:Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts; viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi.” (Atklāsmes 12: 9)

Spoki ir reāli, tomēr tie nav mūsu mirušo tuvinieku gari, bet gan kritušie eņģeļi, kas vēlas mūs pievilt. Bībele saka:Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.” (Efeziešiem 6: 11-12) „Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi.” (2. Korintiešiem 11: 14-15)

Vai no spokiem būtu jābaidās? Ja esam nodevuši savu sirdi Jēzum un neiesaistāmies nekādās spiritiskās aktivitātēs, tad no sātana mums nav jābaidās. Bībele saka:Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. (..) Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē.” (1. Jāņa 4: 1, 4) „Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums; tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis!” (Jēkaba 4: 7-8)

Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” (Romiešiem 8: 31)

Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Romiešiem 8: 38-39)

Dieva eņģeļi mūs vada un sargā; viņi nedara mums pāri un nemāna mūs. Bībele saka:Jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.” (Psalmi 91: 11-12)