Nāve

Nāve ir grēka rezultāts. Bībele saka: “Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Romiešiem 6: 23)

Ja esam ar Dievu, mums nav iemesla baidīties no nāves. Bībele saka: “Jebšu es arī staigāju tumšā [dažos Bībeles tulkojumos – nāves] ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis.” (Psalmi 23: 4)

Bībelē nāve pielīdzināta miegam. Bībele saka: “Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības.” (1. Tesaloniķiešiem 4: 13) “To Viņš teica un pēc tam saka viņiem: "Mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet Es eimu viņu modināt." Mācekļi Viņam sacīja: "Kungs, ja viņš aizmidzis, tad viņš izveseļosies." Bet Jēzus to bija sacījis par viņa nāvi; viņi turpretim domāja, ka Viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka: "Lācars nomiris."” (Jāņa 11: 11-14)

Vai mirušajiem ir apziņa? Bībele saka: “Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst, nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā, tiem arī nav vairs ko algas gaidīt; pat viņu piemiņa aizmirstas. Tiklab laiks mīlēt, kā ienīst un dzīves iekārēs degt viņiem jau sen pāri, un mūžībā viņi nepiedalās vairs ne pie kā, kas norisinās zemes virsū. (..) Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības.” (Salamans Mācītājs 9: 5, 6, 10)

Tomēr nāve nav visa gals. Bībele saka: “Vai Tavi mirušie dzīvos, arī manējo mirušās miesas? Jā, tie celsies augšā! Mostieties un gavilējiet, jūs, kas dusat pīšļos! Jo Tava rasa ir kā zaļojoša lauka rasa; zeme mirušos atkal atdos dienas gaismai.” (Jesajas 26: 19) “Bet Es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves.” (Hozejas 13: 14)

Augšāmcelšana ir Kristus nopelns. Bībele saka: “Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšāmcelšanās. Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.” (1. Korintiešiem 15: 21, 22)

Kāpēc Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē? Bībele saka: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3: 16)

Augšāmcelšanu piedzīvos visi mirušie, bet turpmākais liktenis nebūs visiem vienāds. Bībele saka: “Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam.” (Jāņa 5: 28, 29)

Kristum atgriežoties tie, kas savas dzīves laikā uzticējušies Viņam, tiks augšāmcelti mūžīgai dzīvei. Bībele saka: “Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienmēr. Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem!” (1. Tesaloniķiešiem 4: 16-18) “Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.” (Filipiešiem 3: 20, 21) “Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšāmcelšanās bērni.” (Lūkas 20: 36)

Vēlāk arī tie, kas Kristu un Viņa taisnību noraidījuši, tiks augšāmcelti – tiesai. Bībele saka: “Bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu. (..) Tad uguns krita no debesīm un aprija tos. (..) Šī ir otrā nāve – uguns jūra.” (Atklāsmes 20: 5, 9, 14)

Ar to noslēgsies nāves pastāvēšanas vēsture. Bībele saka: “Arī nāvi un nāves valstību iemeta uguns jūrā.” (Atklāsmes 20: 14) “Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve.” (1. Korintiešiem 15: 26)

Bībele saka: “Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis."” (Atklāsmes 21: 3)

Ieteicamā literatūra:  "Nāve un augšāmcelšanās, debesis un elle".