Drošība

Iepazīstot un iemīlot Jēzu, mēs iegūstam drošības sajūtu. Bībele saka: „Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā.” (1. Jāņa 4: 18)

Mēs varam justies droši, pat esot ierauti dabas stihijās un katastrofās. Bībele saka: „Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi, un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas Kungs Cebaots ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs!” (Psalmi 46: 2-4)

Ja nododam un uzticam savu dzīvi Dievam, mēs varam dzīvot nebaidoties, zinot, ka esam pastāvīgā Dieva aizsardzībā. Bībele saka: „Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž! Redzi, Izraēla sargs nesnauž un neguļ.” (Psalmi 121: 2-4)

Mūsu drošības pamats ir apziņa, ka piederam Jēzum un Viņš mūs nepametīs nemūžam. Bībele saka: „Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu, nevis ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis, bet tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā – pastarā dienā. Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā." (Jāņa 6: 38-40)

Mēs varam dzīvot bez bailēm zinot, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Bībele saka: „Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.” (1. Jāņa 5: 11-12)