Diēta

Bībelē atrodam ziņas par to, kādu diētu Radītājs sākotnēji bija paredzējis cilvēkiem. Bībele saka: „Un Dievs sacīja: "Redzi, Es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī; tie lai jums būtu par ēdamo.” (1. Mozus 1: 29)

Pēc postošajiem plūdiem Dievs šajā jautājumā deva papildus norādījumus. Bībele saka: „Bailes un izbīšanās jūsu priekšā lai pārņem visus zemes zvērus, visus putnus gaisā un visus tos, kas vien kust zemes virsū, un visas zivis jūrā. Jūsu rokās tie ir nodoti. Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai jums ir par barību. Es jums to visu nododu, tāpat kā zaļos augus, lai tie jums noder barībai.” (1. Mozus 9: 2, 3)

Tomēr cilvēkiem bija jāmācās atšķirt, kuri no dzīvnieku valsts produktiem ir labi uzturam un kuri nē. Bībele saka: „Lai jūs zinātu atšķirt nešķīstu no šķīsta, un arī starp dzīvniekiem, kas ēdami, un tādiem, kuri nav ēdami.” (3. Mozus 11: 47)

Acīmredzot šīs atšķirības nebija kaut kas tāds, kas bija zināms vai saistošs tikai jūdiem (ebrejiem), jo norādes par tām ir izsekojamas līdz pat Noa laikam; laikam, kad jūdu ciltstēvs Ābrahāms vēl nebija dzimis. Bībele saka: „Un Tas Kungs sacīja Noam: "Ej šķirstā, tu un viss tavs nams, jo Es esmu vērojis, ka tu esi Manā priekšā taisns šinī ciltī. No visiem šķīstiem lopiem ņem sev līdzi pa septiņiem; tēviņu un mātīti, bet no lopiem, kas nav šķīsti, ņem divus, tēviņu un mātīti.” (1. Mozus 7:1, 2)

Kādu piemēru attiecībā uz ēšanas saturu un paradumiem atstājis pravietis Daniēls? Bībele saka: „Bet Daniēls cieši apņēmās savā sirdī neaptraipīt sevi ar ēdienu no ķēniņa galda un ar vīnu, ko ķēniņš dzēra; tādēļ viņš lūdza galminieku priekšnieku nespiest viņu aptraipīt sevi.” (Daniēla 1: 8) Ko viņš izvēlējās ķēniņa apšaubāmā labuma ēdienkartes vietā? Bībele saka: „Izmēģini ar saviem kalpiem desmit dienu laikā, lai mums dod augu barību ēst un tīru ūdeni dzert!” (Daniēla 1: 12)

Ko mums vajadzētu paturēt prātā, pieņemot lēmumus diētas un ēšanas paradumu jautājumos? Bībele saka: „Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu.” (1. Korintiešiem 10: 31)