Uztveres spēja, izšķirtspēja

Uztveres spēja/izšķirtspēja ir svarīga pareizu lēmumu pieņemšanai. Bībele saka: „Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” (Jēkaba 1: 5)

Uztveres spēja/izšķirtspēja ir svarīga garīgai izaugsmei. Bībele saka: „Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepratējs, jo tas ir bērns. Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība, tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu.” (Ebrejiem 5: 13, 14)

Uztveres spēja/izšķirtspēja pieaug tiem, kas ir pazemīgi Dieva priekšā. Bībele saka: „Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu.” (Psalmi 25: 9) „Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā.” (Salamana pamācības 15: 33)

Garīgo lietu uztverei ir nepieciešama garīga uztveres spēja. Bībele saka: „To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.” (1. Korintiešiem 2: 13, 14)