Radīšana

Bībele saka: Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1: 1)

Radībā izpaužas Dieva gudrība un varenība. Bībele saka: “Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa roku darbu.” (Psalmi 19: 2)

Dieva radība liecina par Radītāju. Bībele saka: “Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos.” (Romiešiem 1: 20)

Kā notika radīšana? Bībele saka: “Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu. … Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās.” (Psalmi 33: 6, 9) “Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais.” (Ebrejiem 11: 3)

Mūsu pasauli Dievs radīja sešu dienu laikā. Bībele saka: “Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.” (2. Mozus 20: 11)

Kāda loma radīšanā bija Dieva Dēlam, ko mēs pazīstam arī kā Kristu Jēzu? Bībele saka: “Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais; Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu, bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā.” (Kolosiešiem 1: 15-17) “Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.” (Jāņa 1: 3)

Ar kādu mērķi Dievs radīja mūsu zemi? Bībele saka: “Viņš to nav radījis kā tukšu vietu, bet lai tā būtu apdzīvota.” (Jesajas 45: 18)

Cilvēku radīšanu Dievs veica īpašā veidā. Bībele saka: “Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli … Un Dievs Tas Kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka.” (1. Mozus 2: 7, 21, 22)

Atšķirībā no pārējās radības, cilvēki tika radīti “pēc Dieva tēla”, jeb “Dieva līdzībā”. Bībele saka: “Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” (1. Mozus 1: 27) “Tai dienā, kad Dievs radīja cilvēku, Viņš to radīja Dieva līdzībā.” (1. Mozus 5: 1)

Radītājs cilvēkiem uzticēja īpašu uzdevumu. Bībele saka: “Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.”” (1. Mozus 1: 26) “Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,- kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis, esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem, visu Tu esi nolicis pie viņa kājām.” (Psalmi 8: 4-7)

Sākotnēji Dievs visu radīja absolūti labu un nevainojamu, bet līdz ar grēku pasaulē sākās postošas pārmaiņas, kas ir skārušas ne tikai cilvēkus, bet arī dzīvo un nedzīvo dabu. Bībele saka: “Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs.” (1. Mozus 1: 31) “Un cilvēkam Viņš sacīja: “Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, – lai zeme ir nolādēta tevis dēļ.”” (1. Mozus 3: 17)