Paklausība

Paklausīt Dievam ir mūsu pašu interesēs. Bībele saka: “Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es tev šodien pavēlu To Kungu, savu Dievu, mīlēt un staigāt Viņa ceļus, turēt Viņa baušļus, Viņa likumus un Viņa tiesas, ka tu dzīvotu un vairotos, un Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētītu tanī zemē, uz kuru tu dodies, lai to iemantotu.” (5. Mozus 30: 15, 16) “Un tagad, Israēl, ko Tas Kungs, tavs Dievs, no tevis prasa? Neko citu kā vienīgi bīties To Kungu, savu Dievu, staigāt visur Viņa ceļos, Viņu mīlēt un Tam Kungam, savam Dievam, kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, turēt visus Tā Kunga baušļus un Viņa likumus, ko es šodien pavēlu tev par labu.” (5. Mozus 10: 12, 13)

Kāda saistība pastāv starp bauslību, žēlastību un paklausību? Bībele saka: “Jo, kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka [Kristus] paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti. Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos; bet, kur vairojies grēks, tur pārpārēm vairojusies žēlastība.” (Romiešiem 5: 19, 20) “Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā. Jo bauslība dod – grēka atziņu.” (Romiešiem 3: 20)

Dievam mūsu paklausība ir svarīgāka un tīkamāka par reliģiskajiem rituāliem un upuriem. Bībele saka: “Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki.” (1. Samuēla 15: 22)

Paklausība Dievam nāk par labu mūsu veselībai. Bībele saka: “Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.” (2. Mozus 15: 26)

Paklausība Dievam ir dzīves panākumu atslēga. Bībele saka: “Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.” (Jozuas 1: 8)

Patiesa paklausība ir rezultāts Dieva mīlestībai pret mums un mūsu mīlestībai pret Dievu. Bībele saka: “Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus, un Viņa baušļi nav grūti.” (1. Jāņa 5: 3) “Un šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc Viņa baušļiem.” (2. Jāņa 6) “Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles. (..) Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs.” (Jāņa 14: 15, 23)

Svētais Gars tiek dots tiem, kuri labprāt Viņam paklausa. Bībele saka: “Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas Viņam paklausa.” (Apustuļu darbi 5: 32)

Jēzus paklausīja Debesu Tēvam, un tas ir kā piemērs, kā mums vajadzētu paklausīt Viņam. Bībele saka: “Dēls būdams, [Jēzus] tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un, pilnību sasniedzis, Viņš ir palicis visiem, kas Viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku.” (Ebrejiem 5: 8, 9)

Dievs mums dod padomu paklausīt arī savas zemes likumiem. Bībele saka: “Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu. Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam.” (Romiešiem 13: 1-3) “Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ.” (1. Pētera 2: 13)

Tomēr dažkārt paklausība Dieva likumiem var prasīt nepaklausīt šīs pasaules varām. Bībele saka: “Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.” (Apustuļu darbi 5: 29)

Bērniem ir jāgodā un jāklausa vecāki. Bībele saka: “Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, – tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.” (Efeziešiem 6: 1-3)