Godīgums, negodīgums

Dievs nosoda negodīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Bībele saka: „Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.” (2. Mozus 20: 16)

Negodīga attieksme sāpina un ievaino, dažkārt pat tīri fiziski. Bībele saka: „Kas nodod nepatiesu liecību pret savu tuvāko, tas ir šķēps, zobens un asa šautra vienā laikā.” (Salamana pamācības 25: 18)

Dievs neatzīst negodīgumu lietišķos darījumos. Bībele saka: „Divējāds svars ir negantība Tā Kunga acīs, un viltīgi svaru kausi nav labi.” (Salamana pamācības 20: 23) „Nepareizi svari Tā Kunga acīs ir negantība, bet pilnestīgs svars Viņam sagādā labpatiku.” (Salamana pamācības 11: 1)

Esi godīgs un atklāts savos nolūkos un rīcībā. Bībele saka: „Jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldu vai netīru un negodīgu nolūku.” (1. Tesaloniķiešiem 2: 3) „Jo mēs dzenamies pēc tā, kas labs, ne tik vien Tā Kunga, bet arī cilvēku priekšā.” (2. Korintiešiem 8: 21)

Gudri vadītāji augstu vērtē tos, kas ir godīgi un patiesi. Bībele saka: „Ķēniņiem patīk, ja viņiem dod taisnīgu padomu, un visu ķēniņu mīlēts ir tas, kas runā vaļsirdīgi.” (Salamana pamācības 16: 13)

Patiesība ir vērtīgāka par glaimiem. Bībele saka: „Kas otru aprāj un pārmāca, iemantos pēc tam viņa labvēlību un pateicību, pie tam vairāk nekā tas, kas ar savu mīksto mēli liekuļo viņa priekšā.” (Salamana pamācības 28: 23)

Godīga cilvēka bērni ir Dieva svētīti. Bībele saka: „Taisnais staigā savā sirds skaidrībā, un viņa bērniem pēc viņa būs svētība un labi klāsies!” (Salamana pamācības 20: 7)

Dievs aicina kristiešus nemelot un būt patiesiem citam pret citu. Bībele saka: „Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi.” (Efeziešiem 4: 25)

Esi patiess un taisnīgs. Bībele saka: „Ļaunais sapinas pats savu lūpu neīstos vārdos, bet taisnajam nelaime paiet secen.” (Salamana pamācības 12: 13)

Negodīgs ieguvums sniedz tikai īslaicīgu apmierinājumu. Bībele saka: „Zagta maize cilvēkam gan labi garšo, bet pēc tam tās ēdējam mute ir pilna zvirgzdu.” (Salamana pamācības 20: 17)

Negodīgā ceļā iegūti labumi nav paliekoši un galu galā nes tikai zaudējumu. Bībele saka: „Kas mantu ar meliem krāj, tas ir tikpat kā zūdoša elpa tiem, kas nāvi meklē.” (Salamana pamācības 21: 6)

Dievs augstu vērtē godīgumu un taisnīgumu. Bībele saka: „Tam Kungam labāk patīk, ja kāds dara ko labu un taisnīgu, nekā kad tas nes kaujamos upurus.” (Salamana pamācības 21: 3)