Aizrādīšana

Ja tavs draugs runā vai rīkojas aplami, parasti ir lietderīgi viņam uz to norādīt. Bībele saka: “Kad Pēteris nonāca Antiohijā, tad [es, Pāvils] viņam atklāti nostājos pretim, jo viņš bija kritis vainā.” (Galatiešiem 2: 11)


Drauga aizrādījums ir vērtīgs, bet ienaidnieka glaimi – bīstami. Bībele saka: “Drauga sitieni nāk no labas sirds, bet pārmērīgi bagātīgi ir nīdētāja skūpsti.” (Salamana pamācības 27: 6) “Sirds priecājas par ziedēm un kvēpināmām smaržām, bet draugs ir sirdij mīļš sava padoma dēļ, ko viņš dod tavai dvēselei.” (Salamana pamācības 27: 9)


Aizrādīšana cilvēkam, kurš kļūdījies, būs noderīga un audzinoša pie nosacījuma, ja aizrādījuma motīvs būs mīlestība nevis vēlēšanās pazemot. Bībele saka: “To rakstu jums, nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļus bērnus.” (1. Korintiešiem 4: 14) “Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca?” (Ebrejiem 12: 7)


Ja lasām Svētos Rakstus, tie mūs pamāca, norāj, labo un audzina taisnībā. Bībele saka: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” (2. Timotejam 3: 16, 17)