Vide un tās saudzēšana

Dievs radīja pasauli skaistu un nevainojamu. Bībele saka: “Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs.” (1. Mozus 1: 31)

Radītājs uzticēja cilvēcei rūpēties, lai zeme tāda arī saglabātos. Bībele saka: “Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.” (1. Mozus 2: 15)

Cilvēku neuzticība Dievam sev līdzi nesa arī negatīvas izmaiņas dabā. Bībele saka: “Un cilvēkam Viņš [Dievs] sacīja: “... lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; (..) Ērkšķus un dadžus lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtikt.” (1. Mozus 3: 17, 18)

Dievs vēlas, lai mēs uzticīgi un atbildīgi pārvaldītu visus mūsu rīcībā esošos resursus, tostarp arī dabas resursus. Bībele saka: “No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.” (1. Korintiešiem 4: 2)

Bībele brīdina, ka tie, kas posta un piesārņo zemi, tiks sodīti. Bībele saka: “Tautas iedegās dusmās; tad nāca Tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems Tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas Tavu Vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā."” (Atklāsmes 11: 18)