Padošanās

Katram dzīvē ir brīži, kad šķiet, ka nav vairs spēka iet tālāk. Atklāj godīgi Dievam savas jūtas. Bībele saka: „Cik ilgi vēl, Kungs, tu mani aizmirsīsi, cik ilgi tu slēpsi savu vaigu no manis? Cik ilgi vēl glabāšu dvēselē rūpes un sirdī raizes – tā cauru dienu?” (Psalmi 13:2-3)

Dievs ir solījis spēku, kad tas mums vajadzīgs. Bībele saka: „Bet Viņš Savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.” (Kolosiešiem 1:11-12; 1965. tulk.)

Padodoties šī brīža grūtību priekšā, mēs varam pazaudēt labāko, ko Dievs mums piedāvā. Bībele saka: „Tādēļ mēs nezaudējam cerību; kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais – atjaunojas no dienas dienā. Šābrīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pārpārēm lielu godības smagumu mūžībā, jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam; redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais – mūžīgs.” (1. Korintiešiem 4:16-18)

Dieva klātbūtne ne vienmēr ir krāšņa, grandioza un satriecoša atklāsme; Viņš var būt ar mums klusā balsī. Bībele saka: „Un, redzi, Kungs gāja garām – liels un stiprs vējš, kas kalnus aizpūš un klintis drupina, nāca Kungam pa priekšu, bet Kunga vējā nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet Kunga zemestrīcē nebija. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet Kunga ugunī nebija. Un pēc uguns – klusa čukstoša balss.” (1. Ķēniņu 19:11-12)

Tu neesi viens. Bībele saka: „Esiet stipri un sīksti, nebaidieties un nedrebiet no tiem, jo Kungs, tavs Dievs, ies kopā ar tevi, viņš tevi neatstās un nepametīs.” (5. Mozus 31:6)

Kaut arī mēs kļūdāmies, mēs aizvien esam Dieva rokās.Bībele saka: „Vīrs sper soli, bet tas nāk no Kunga – viņš ved to, kura ceļš viņam tīk, ja tas klūp, tomēr nepakrīt, jo Kungs balsta viņa roku.” (Psalmi 37:23-24)

Dažkārt mēs pielaižam kļūdas un krītam. Nepadodies, celies! Bībele saka: „Septiņreiz kritīs taisnais un celsies, bet ļaundarus gāzīs posts!” (Sakāmvārdi 24:16)

Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Bībele saka: „Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Romiešiem 8:38-39)

Uzticies Dievam un gaidi, kad Viņš rīkosies. Bībele saka: „Tajā dienā sacīs: “Redzi, šis ir mūsu Dievs, uz viņu mēs cerējām, un viņš mūs glābj, Kungs ir tas, uz kuru mēs cerējām, līksmosim un priecāsimies par viņa glābšanu!”” (Jesajas 25:9)

Dievs tevi nepametīs postā. Bībele saka: „Es saucu visaugstajam Dievam, Dievam, kas visu man piepilda! Tas sūtīs no debesīm un glābs mani, nonievās tos, kas mani mīda. Dievs sūtīs žēlastību un patiesību!” (Psalmi 57:3-4)

Nekas nav šķietami tik bezpalīdzīgs, bet patiesībā tik neuzvarams, kā dvēsele, kas sajūt savu nevarību un pilnīgi paļaujas uz Dievu. Bībele saka: „Un Kungs man sacīja: tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. – Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs.” (2. Korintiešiem 12:9-10)