Pilnība, perfektums

Pilnība ir mērķis, uz ko mums vajadzētu tiekties. Bībele saka: „Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.” (Mateja 5:48)

Tiekšanās pēc pilnības nav statisks stāvoklis, bet drīzāk ceļš – izaugsmes ceļš. Bībele saka: „Nav tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir mani ieguvis.” (Filipiešiem 3:12)

Tiekšanās uz pilnību ir process, kas ietver klausīšanos, mācīšanos (arī no savām kļūdām) un augšanu ar Jēzus palīdzību. Bībele saka: „Šis noslēpums ir Kristus jūsos – dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēkus visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū.” (Kolosiešiem 1:27, 28)

Pilnība (bezvainība) būs sasniegta, kad Jēzus atnāks godībā. Bībele saka: „Bet viņam, kas jūs spēj pasargāt no klupšanas un nostādīt jūs līksmībā savas godības priekšā bezvainīgus, vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, – lai ir slava, dižums, vara un varenība pirms laiku laikiem, tagad un mūžu mūžos! Āmen!” (Jūdas 1:24, 25)