Bēdas

Šajā pasaulē bēdas ir neizbēgamas, bet tas tā nebūs mūžīgi. Bībele saka: „To es [Jēzus] jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis!” (Jāņa 16:33)

Dievs ir apsolījis darīt galu asarām, nāvei, bēdām un sāpēm. Bībele saka: „Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis.” (Atklāsmes 21:4)

Jaunajā nākotnes pasaulē valdīs mūžīgs prieks. Bībele saka: „Kunga izpirktie atgriezīsies, ar gavilēm steigs uz Ciānu, mūžīgs prieks klās viņu galvas, tos pārņems līksme un prieks, bēgs bēdas un skumjas!” (Jesajas 35:10)

Dažkārt, lai bēdas beigtos, tev vienkārši vajadzīgs laiks un laba atpūta. Bībele saka: „Vakarā raudas nāk sērst, bet no rīta līksme.” (Psalmi 30:6)

Dievam nepaliek neievērota neviena tava asara. Bībele saka: „Jel met manas asaras savā traukā – vai tas nav rakstīts tavā grāmatā?” (Psalmi 56:9)

Jēzus ir apsolījis Aizstāvi, kurš būs ar tevi priekos un bēdās. Bībele saka: „Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, – Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos.” (Jāņa 14:15-17)

Pieņem Jēzus miera piedāvājumu un tevī būs miers arī bēdu laikā. Bībele saka: „Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.”

Augšāmcelšanās cerība sniedz mierinājumu bēdās. Bībele saka: „Mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez cerības. Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšāmcēlies. Tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlastībā aizmiguši, augšāmcels līdz ar viņu.  Pēc Kunga vārda, mēs jums apgalvojam, ka mēs, kas līdz Kunga atnākšanai vēl būsim palikuši dzīvi, neaizsteigsimies priekšā jau aizmigušajiem. Pats Kungs, skanot pavēlei, erceņģeļa balsij un Dieva taurei, nokāps no debesīm, un nomirušie Kristū būs pirmie, kas augšāmcelsies, pēc tam mēs, pāri palikušie dzīvie, visi reizē līdz ar viņiem padebešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar Kungu debesīs, un tad mēs būsim ar Kungu vienmēr. Tad nu ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem!” (1. Tesaloniķiešiem 4:13-18)