Pravieši

Pravieša uzdevums ir mutiski un/vai rakstiski nodot cilvēkiem vēstis, ko tas saņem no Dieva. Bībele saka:  “No viņu brāļiem es tiem iecelšu tādu pravieti kā tu, es likšu tam mutē savus vārdus, un tas viņiem teiks visu, ko es viņam pavēlēšu!  Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņiem teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu!” 5. Mozus 18:18-19 „Vispirms jums jāsaprot, ka neviens Rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki.” 2. Pētera 1:20-21

Dievs praviešiem atklāj savus plānus. Bībele saka: “Jo Kungs Dievs nedara neko, kamēr nav atklājis noslēpumu saviem kalpiem praviešiem!” Amosa 3:7.

Mums nāk par labu ieklausīties Dieva praviešos. Bībele saka: “Viņi cēlās agri no rīta un devās uz Tekoas tuksnesi. Pirms tie devās ceļā, Jehošāfāts nostājās un sacīja: “Klausies, Jūda un Jeruzālemes ļaudis, uzticieties Kungam, savam Dievam, paļaujieties uz viņa praviešiem, tad jums veiksies!”” 2. Laiku 20:20

Kā Dievs runā ar saviem praviešiem? Bībele saka: “Un viņš teica: “Klausieties nu, ko es saku! Ja kāds no jums būtu pravietis, es, Kungs, viņam atklātos redzējumā, sapnī ar viņu es runātu!” 4. Mozus 12:6

Dievs sūta praviešus, lai vadītu savus ļaudis pa pareizo ceļu, tomēr praviešu vēsts saņēmēji paši izvēlas, pieņemt šo vēsti vai nē. Bībele saka: “Tad Kungs sūtīja tiem praviešus, lai tie atgriežas pie viņa, bet tie viņus aizraidīja un neklausījās.” 2. Laiku 24:19

Dievs izmanto praviešus, lai vadītu un sargātu savus ļaudis. Bībele saka:  “Bet ar pravieti Kungs izveda Israēlu no Ēģiptes, un ar pravieti tas tika nosargāts!” Hozejas 12:13

Pravieši ne vienmēr ir citu cilvēku cienīti. Bībele saka: “Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums.” Mateja 5:11-12

Pravieši ne vienmēr cilvēkiem ir patikuši, jo viņi runā to, kas ir patiesība, nevis to, kas cilvēkiem liktos tīkams. Bībele saka: “Tie redzētājiem saka: neredziet! Un praviešiem: neskatiet mums taisnību – runājiet, kā mums patīk, skatiet tik tīkamu vien.” Jesajas 30:10

Dažkārt pravieši nes arī cilvēkiem tīkamas ziņas. Bībele saka: “Pravietis, kas pravieto mieru, tiek atzīts par patiesi Kunga svētītu pravieti tikai tad, kad piepildās pravieša vārdi!”” Jeremijas 28:9.

Pravietošana ir viena no Svētā Garam dāvanām kristiešu draudzei. Bībele saka: “Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas, un, ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību...” Romiešiem 12:6-7

Pravietošanas dāvanai vajadzētu celt draudzi un to vienot. Bībele saka: “Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva Dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru.” Efesiešiem 4:11-13

Par praviešiem nav jārunā tikai pagātnes formā; pravietošanas dāvana aktīvi izpaudīsies arī laikā pirms Kristus atgriešanās. Bībele saka: “Pēc tam notiks tā – es izliešu savu Garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus” Joēla 3:1

Ja reiz ir patiesie pravieši, tad varam sagaidīt, ka parādīsies arī viltus pravieši. Bībele saka: “Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izredzētos.” Mateja 24:24 “Arī viltus pravieši ir bijuši Dieva tautā, un tāpat arī starp jums būs viltus skolotāji, kas nemanāmi aizsāks postošus novirzienus, kas ved pazušanā, un noliegs Valdnieku, kas viņus ir izpircis. Tā viņi tuvinās sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu izlaidībai, un viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots; alkatības dzīti, ar viltīgām runām viņi jūs izmantos savā labā; sods viņus kopš senlaikiem jau gaida, un viņu pazušana nesnauž.” 2. Pētera 2:1-3

Mums vajadzētu pārbaudīt tos, kuri sevi dēvē par praviešiem. Bībele saka:  “Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē.” 1. Jāņa 4:1

Uzmanieties no praviešiem, kas neievēro Dieva likumus, pat tad, ja tie veic brīnumus. Bībele saka: “Daudzi tajā dienā man sacīs: Kungs, Kungs! Vai mēs tavā vārdā nepravietojām? Vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus? Vai tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām?  Un tad es tiem apliecināšu: es jūs nekad neesmu pazinis, nost no manis, jūs ļauna darītāji!” Mateja 7:22-23

Mums nevajadzētu ignorēt visus praviešus tikai tāpēc, ka baidāmies, ka tie varētu būt nepatiesi – mums vajadzētu tos pārbaudīt. Bībele saka: “Nenonieciniet pravietošanu! Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs!” 1. Tesaloniķiešiem 5:20-2