Taisnīgums

Dievs ir taisnīgs. Bībele saka: “Kungs, jūsu Dievs, ir dievu Dievs un kungu Kungs, lielais, varenais un briesmīgais Dievs, kas neliekuļo kādam par labu un neņem kukuļus! Viņš ir taisnīgs pret bāreni un atraitni un mīl svešinieku, dod tam maizi un drānas.” 5. Mozus 10:17-18

Ja Dievs ir taisnīgs, kādēļ šī pasaule ir pilna netaisnības? Dievs cilvēkiem dod brīvo gribu, un grēcīgie cilvēki bieži izvēlas būt netaisnīgi. Bībele saka: “Viņa darbs – vienlaidus klints! Visi viņa ceļi ir patiesi! Patiesības Dievs, kam nav vainas, taisns un taisnīgs viņš ir! Viņa priekšā tie apgānījušies, ne viņa dēli – nešķīsti tie, šķība un greiza paaudze!” 5. Mozus 32:4-5

Lai arī pret Dieva bērniem izturās netaisnīgi, Viņš tos nav pametis. Bībele saka: “Kungs taču mīl tiesu! Viņš neatstās savus uzticīgos, mūžam tie pasargāti, bet ļaundaru sēkla tiks iznīdēta.” Psalmi 37:28

Vai Dievam rūp, kad pret Viņa bērniem izturas netaisni? Jā, jūs esat Viņa acuraugs. Bībele saka:“Jo tā saka Pulku Kungs – goda dēļ viņš sūtījis mani pie tautām, kas jūs aplaupījušas, jo, kas aizskar jūs, tas aizskar viņa acuraugu.” Zaharijas 2:12

Jūs neesat pamesti neaizsargāti. Bībele saka: “Viņš sērdieni izpestī, kad tas brēc, un cietēju, kam palīga nav.” Psalmi 72:12

Dievs var lielus pārdzīvojumus pārvēst ieguvumos.  Bībele saka: “Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu.” Romiešiem 8:28

Kad Jēzus dzīvoja uz Zemes, viņš mums parādīja patiesu taisnīgumu. Bībele saka: “Iztiesā apspiestos, dod maizi izsalkušajiem. Kungs atbrīvo gūstekņus, Kungs atdara acis aklajiem, Kungs pieceļ nomāktos, Kungs mīl taisnos, Kungs pasargā svešinieku, bāreni un atraitni pieceļ kājās, bet ļaundara ceļu ritenī sagriež!” Psalmi 146:7-9

Jēzus pats piedzīvoja netaisnu izturēšanos. Bībele saka: “Bet vieta, ko viņš Rakstos lasīja, bija šī: viņš ir kā avs, ko ved uz kaušanu, kā jērs cirpēja priekšā kluss, un viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanas dēļ taisnīga tiesa viņam likta. Kas izskaidros viņa paaudzi? Jo viņa dzīvība tiek paņemta prom no zemes.” Apustuļu darbi 8:32-33

Jēzus pacieta netaisnu izturēšanos, lai varētu mūs vest pie Dieva. Bībele saka: “Arī Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis – taisnais par netaisnajiem –, lai jūs pievestu pie Dieva; nonāvēts miesā, bet dzīvs darīts Garā.” 1. Pētera 3:18 

Mums nākas saskarties ar pārbaudījumiem un tādā veidā mēs varam sajust to, kam Kristus izgāja cauri, lai mūs glābtu. Bībele saka:  “Mīļotie, uguns svelmi, kas nāk pār jums kā pārbaudījums, neuzlūkojiet par kaut ko svešu, kas jums atgadījies nejauši. Priecājieties, ka jums ir daļa pie Kristus ciešanām, lai arī tad, kad atklāsies viņa godība, jūs līksmotos nebeidzamā priekā.” 1. Pētera 4:12-13

Uzticies, ka Dievs parūpēsies par to, lai taisnīgums beigās uzvarētu. Bībele saka: “Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai, kā ir rakstīts: man pieder atriebšana, es atmaksāšu, – saka Kungs.  Bet, ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdini viņu un, ja izslāpis, dod viņam dzert; tā darīdams, tu sakrāsi kvēlošas ogles uz viņa galvas.” Romiešiem 12:19-20

Gaidi uz Dievu, Viņš tev atbildēs. Bībele saka: “Taču Kungs gaida jūs apžēlot, tādēļ viņš ceļas, lai būtu jums žēlsirdīgs, – jo Kungs ir taisnas tiesas Dievs, svētīti visi, kas cer uz viņu. Ciānas tauta, kas mīti Jeruzālemē, raudāt tev nebūs jāraud, žēlot viņš žēlos, kad tu kliegsi, tikko sadzirdēs – tūdaļ atbildēs!” Jesajas 30:18-19

Mēs tiekam aicināti aizstāvēt vājos un neaizsargātos. Bībele saka: “Taisnīgi tiesājiet vārgu un bāru, nabaga sērdieni attaisnojiet, pasargājiet vārgo un bēduli, no ļaundaru rokas tos izpestījiet!” Psalmi 82:3-4

Nepārkāpiet savus principus, bet dariet to, kas ir pareizi. Bībela saka: “Nesagrozi tiesu, nerīkojies kādam par labu un neņem kukuli, jo kukulis gudrā acis padara aklas un sagroza taisnā runu!” 5. Mozus 16:19

Tas, kā tu izturies pret citiem, nāks pār tevi pašu. Bībele saka: “Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu – ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus: kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu, bet, kas sēj Garā, no Gara pļaus mūžīgo dzīvību.” Galatiešiem 6:7-8