Bībele

Kā Bībele radās? Dievs izraudzīja cilvēkus, kuriem uzticēja savu vēsti. Bībele saka: “Jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.” (2. Pētera 1:21)

 

Bībeles saturs ir Dieva iedvesmots. Bībele saka: Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā.” (2. Timotejam 3:16)

 

Bībele mūs iepazīstina ar Jēzu Kristu. Bībele saka: "Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.” (Ebrejiem 1: 1-2)

 

Kāds ir Svēto Rakstu nolūks? Bībele saka: “Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.” (Romiešiem 15:4)

 

Ko Svētie raksti spēj paveikt tā cilvēka dzīvē, kurš tiem tic? Bībele saka: “Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.” (2. Timotejam 3:15)

 

Dievišķo lietu izpratne ir apsolīta, ja ievērojam dažus nosacījumus. Kādus? Bībele saka: Mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabāsi sevī manu mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirdi, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi bijību Tā Kunga priekšā un iegūsi Dieva atziņu. Jo Tas Kungs piešķir gudrību, un no Viņa mutes nāk atziņa un izpratne.” (Salamana pamācības 2: 1-6)

 

Neignorē tās Svēto Rakstu daļas, kas tev šķiet neērtas un neizdevīgas. Bībele saka:Tā saka Tas Kungs: nostājies Tā Kunga nama pagalmā un pasludini tiem, kas sanākuši no visām Jūdas pilsētām Dievu pielūgt Viņa namā, visus tos vārdus, ko Es tev uzdevu tiem sludināt, un nenoklusē neviena vārda!” (Jeremijas 26:2)

 

Svētais Gars ir sūtīts, lai tev palīdzētu saprast to, ko tu nesaproti, lasot Svētos rakstus. Bībele saka: “Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.” (Jāņa 16:13 -14)

 

Bībele ir kā karte, kas parāda mums ceļu uz dzīvību. Bībele saka: “Es esmu svešinieks virs zemes, neapslēp man Tavus baušļus!” (Psalmi 119:19)

 

Bībele mums sniedz gudrību. Tā saka: „Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju Tavas liecības.“ (Psalmi 119:99)

 

Bībele piedāvā mums palīdzību, ja mūsu ceļš šķiet neskaidrs. Tā saka: „Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.“ (Psalmi 119:105)

 

Bībele mums atklāj Dieva negrozāmos likumus. Bībele saka: „Jo patiesi Es jums saku: tiekams debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekams viss notiek.“ (Mateja 5:18)

 

Kā mums vajadzētu studēt Dieva Vārdu - Bībeli? Bībele saka: „Kam tad tāds spēks iedvest kam kādu atziņu, kam mācīs saprašanu? (..) Jo tur tiek teikts: "Dari tu to, tu atkal to, rīkojies vienreiz tā, otrreiz atkal tā, šeit pa drusciņai, tur pa drusciņai!"“ (Jesajas 28:9,10)

„Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot.“ (Apustuļu darbi 17:11)

 

Kam Jēzus izteica svētību vārdus? Bībele saka: Bet Viņš sacīja: "Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā."” (Lūkas 11:28)